การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาอาชีพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต และเข้าถึงการบริการ

Demo For Simple Accordion Menu with CSS3 Transitions
Untitled Document
Demo For Simple Accordion Menu with CSS3 Transitions
Untitled Document บทบาท หน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลตุยง ภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตุยง เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภา ต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537,พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจาย อ านาจ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542,และรวมกฎหมายอื่น ทั้งนี้เพื่อให้องค์การ บริหารส่วนต าบลตุยง มีอ านาจหน้าที่ที่จะเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหา ในเขตพื้นที่ให้ตรงกับ ความต้องการของประชาชน อีกทั้งภารกิจสอดรับกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ ภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลตุยง มาตรา 66 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบล ทั้งในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม มาตรา 67 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์กรบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขต องค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ • จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก • รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล • ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ • ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย • ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม • ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ • คุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม • บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น ตาม ความจ าเป็นและสมควร • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ บุคลากรให้ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม (ความเดิมในมาตรา 67(8) ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนแล้ว โดยมาตรา 14 และ เพิ่มเติม (9) โดยมาตรา 15 ของ พ.ร.บ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ตามล าดับ) มาตรา 68 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล อาจจะท ากิจการในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลดังต่อไปนี้ • ให้มีน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร • ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น • ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า • ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ • ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ • ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว • บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร • การคุ้มครอง ดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน • หาผลประโยชน์จากทรัพย์ขององค์การบริหารส่วนต าบล • ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม • กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ • การท่องเที่ยว • การผังเมือง (มาตรา 68 (12) และ (13) เพิ่มเติมในมาตรา 16 ของ พ.ร.บ. สภาพต าบลและการ บริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542) มาตรา 69 อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามมาตรา 66, 67 และมาตรา 68 นั้น ไม่เป็นการตัดอ านาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะด าเนินกิจการใดใด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในต าบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหาร ส่วนต าบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนต าบล มีความเห็นเกี่ยวกับ การด าเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐน า ความเห็นขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประกอบการพิจารณาด าเนินกิจการนั้นด้วย มาตรา 70 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน ี้ให้องค์การบริหารส่วน ต าบล มีสิทธิได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจการ ของทางราชการในต าบล เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสาร ที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับ เกี่ยวกับการ รักษาความมั่นคงแห่งชาติ มาตรา 71 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจออกข้อบังคับต าบล เพื่อใช้บังคับในต าบลได้ เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรืออ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ในการนี้จะก าหนด ค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและก าหนด โทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่มิให้ก าหนดโทษปรับเกิน 500 บาท ร่างข้อบังคับต าบลจะเสนอได้แต่โดยคณะกรรมการบริหาร หรือสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนต าบลหรือราษฎร ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ตามกฎหมายเกี่ยวกับการเข้าชื่อ ให้สภาพท้องถิ่นพิจารณา ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในกรณีที่นายอ าเภอไม่เห็นชอบด้วยกับร่าง ข้อบังคับต าบลใด ให้ส่งคืนสภาองค์การบริหารส่วนต าบลภายใน 15 วัน นับแต่วันที่นายอ าเภอ ได้รับร่างข้อบังคับต าบลดังกล่าว เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาทบทวนร่างของ บังคับต าบลนั้นใหม่ แน่ถ้าเป็นร่างข้อบังคับต าบลที่ก าหนดให้มีโทษปรับตามวรรคหนึ่ง เมื่อ นายอ าเภอไม่เห็นชอบด้วย ให้ร่างข้อบังคับต าบลนั้นเป็นอันตกไป เมื่อสภาองค์การบริหารส่วน ต าบล พิจารณาทบทวนร่างข้อบังคับ ต าบลตามวรรคสี่ แล้ว มีมติยืนยังตามร่างข้อบังคับต าบลเดิม ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ ให้ประธานคณะกรรมการบริหารลงชื่อ และประกาศเป็นข้อบังคับต าบลได้โดยไม่ต้อง ขอความเห็นชอบจากนายอ าเภอ แต่ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่ยืนยัน ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อบังคับ ต าบลคืนจากนายอ าเภอ หรือยืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสาม ของจ านวนสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมดเท่าที่อยู่ ให้ร่างข้อบังคับต าบลนั้นเป็นอันตกไป (ความเดิมในมาตรา 71 วรรคสอง ถูกยกเลิกและใช้ความใหม่แทนแล้วโดยมาตรา 17 ของ พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542) มาตรา 72 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีพนักงานส่วนต าบล และอาจจะแบ่งการ บริหารงานออกเป็น • ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล • ส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ตั้งขึ้น ระเบียบพนักงานส่วนต าบลให้ตรงขึ้นเป็นพระราชกฤษฎีกา เพื่อประโยชน์กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล ออกขอให้ ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยการ บริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไปด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็น การชั่วคราวได ้โดยไม่ขาดจากต้นสังกัดเดิม ทั้งนี้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอ านาจอนุญาตได้ตามความจ าเป็น และในกรณีที่เป็น ข้าราชการ ซึ่งไม่อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้กระทรวงมหาดไทยท าความตกลงกับ หน่วยงานต้นสังกัดก่อนแต่งตั้ง มาตรา 73 องค์การบริหารส่วนต าบล อาจท ากิจการนอกเจตจ านงองค์การบริหารส่วน ต าบล หรือร่วมกับสภาต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อกระท ากิจการร่วมกันได้ ทั้งนี้ เมื่อได้รับความยินยอมจาก สภาต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยการบริหารราชการส่วน ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และกิจการนั้นเป็นกิจการที่จ าเป็นต้องท าและเป็นการเกี่ยวเนื่องกับกิจการที่อยู่ ในอ านาจหน้าที่ของตน องค์การบริหารส่วนต าบลตุยง วิเคราะห์แล้วพิจารณาเห็นว่าภารกิจหลัก และภากิจรอง ที่ ต้องด าเนินการ ได้แก่ ภารกิจหลัก 1. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณโภค 2. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3. การส่งเสริมพัฒนาสตรี เด็ก เอกชน ผู้สูงอายุ 4. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 5. การพัฒนาด้านทรัพยากรบุคคล 6. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 7. การพัฒนาการเมืองและการบริหารฯลฯ ภารกิจรอง 1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น 2. การส่งเสริมการเกษตร 3. การส่งเสริมการกีฬา 4. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 5. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดี 6. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน