การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาอาชีพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต และเข้าถึงการบริการ

Demo For Simple Accordion Menu with CSS3 Transitions
Untitled Document
Demo For Simple Accordion Menu with CSS3 Transitions
Untitled Document

โครงสร้างส่วนราชการ

 

ผู้บริหารท้องถิ่น


 
   

   
   

นายสะมะแอ  หะยีตาเยะ
นายกอบต.ตุยง

   
 

 

 
 

นายแวหามะ  หะยีมะแซ
รองนายกอบต.ตุยง

 

นายยูโซะ  สามะ
รองนายกอบต.ตุยง 

 
   

;

   
   

นางสุภาพรรณ  เนื้อนุ่ม
เลขานุการนายกอบต.ตุยง