การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาอาชีพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต และเข้าถึงการบริการ

Demo For Simple Accordion Menu with CSS3 Transitions
Untitled Document
Demo For Simple Accordion Menu with CSS3 Transitions
Untitled Document

“สานงาน เติมงานใหม่ รวมพลังร่วมใจ ให้ก้าวไกลเรื่องพัฒนา นำพาสิ่งที่ดีให้ตุยง”

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 จะดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง หรือซ่อมแซม ถนนหรือเส้นทางสัญจรให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
1.2 ปรับปรุงและดำเนินการเกี่ยวกับระบบการระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม เช่น การขุดอกคูคลอง ท่อระบายน้ำ
1.3 ปรับปรุง ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าสาธารณะให้มีความสะดวกสบายทั่วถึงทุกครัวเรือน พร้อมทั้งโคมไฟส่องสว่างตามท้องถนน

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
2.1 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้มีความหลากหลายเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพิ่มขึ้น
2.2 พัฒนาและส่งเสริมความรู้ รวมทั้งหาประสบการณ์เพื่อเพิ่มผลผลิตของกลุ่มอาชีพต่างๆ
2.3 จัดสร้างสถานที่และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ
2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

3. นโยบายการพัฒนาแหล่งน้ำ
3.1 ดำเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้มีความสะดวกและทั่วถึง
3.2 จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและบริโภค

4. นโยบายด้านสังคม
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการ มีคุณภาพที่ดีขึ้น
4.2 สนับสนุนงบประมาณเบี้ยสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
4.3 ดำเนินการก่อสร้างสถานที่ทำกิจกรรมของชุมชน
4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง

5. นโยบายด้านสาธารณสุข
5.1 รณรงค์ป้องกันเกี่ยวกับยาเสพติด
5.2 จัดทำโครงการฝึกอบรมให้เยาวชนร่วมต่อต้านยาเสพติด
5.3 ลดการระบายของโรคไข้เลือดออก
5.4 ส่งเสริมการสร้างพลานามัยที่สมบูรณ์
5.5 ดำเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้เป็นระบบ
5.6 เร่งสร้างให้ตำบลตุยงเป็นตำบลสะอาด

6. นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ
6.1 สนับสนุนจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนหมู่บ้าน
6.2 จัดสร้างลานกีฬาประจำหมู่บ้าน
6.3 ดำเนินการแข่งขันกีฬาเป็นประจำทุกปี
6.4 จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในรายการต่าง ๆ
6.5 จัดดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเพื่อการออกกำลังกายและการนันทนาการ

7. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
7.1 ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน
7.2 จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนให้เพียงพอ
7.3 ร่วมมือกับโรงเรียนเร่งการพัฒนาเด็กนักเรียนให้เพียงพอ
7.4 ส่งเสริมการเรียนรู้ของระชาชนในตำบลให้สูงขึ้น
7.5 สนับสนุนการดำเนินงานของมัสยิด
7.6 จัดกิจกรรมทางศาสนา
7.7 เร่งฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดามให้สืบไป

8. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
8.1 สร้างจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8.2 สร้างเยาวชนให้เห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติ

9. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี
9.1 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาตำบล
9.2 พัฒนาประสิทธิภาพของงบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9.3 นำระบบหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน
9.4 จะปรับปรุงต่อเติมสถานที่ทำงานให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น