การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาอาชีพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต และเข้าถึงการบริการ

Demo For Simple Accordion Menu with CSS3 Transitions
Untitled Document
Demo For Simple Accordion Menu with CSS3 Transitions
Untitled Document
 

สำนักปลัด


 
   

   
   

นางสาวสุพิชญา   สวนแก้ว

หัวหน้าสำนักปลัดอบต.ตุยง

   
        
  

นางสาวสุธิดา  สะแปอิง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

     

นางสาวซานียะห์   นิเซ็ง 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

   

   
   

นางสาวจันทร์เพ็ญ   ชุมทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

   
         
   

 

   
     

นางสาวละไมย  ศรีหะรัญ
นักการภารโรง

     

นางสาวนิแย   ดอเลาะ
พนักงานงานจ้างทั่วไป

         
 

นายมะยูโซะ   มามะ
พนักงานงานจ้างทั่วไป

     

นายมะยูโซบ  ดอเลาะ
พนักงานงานจ้างทั่วไป

         

นายเดชแอ   กะลูแป
พนักงานงานจ้างทั่วไป

     

นายมะซาเอ  กะลูแป
พนักงานงานจ้างทั่วไป

         
 

นายสุรเดช  สมคิด
พนักงานรักษาความปอดภัย

     

นายมะเด็ง  มะมิง
พนักงานรักษาความปอดภัย

         

นายสายัณห์  พวงบุระ    
พนักงานรักษาความปอดภัย   

     

นายสมศักดิ์   สวนแก้ว
พนักงานรักษาความปอดภัย