การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาอาชีพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต และเข้าถึงการบริการ

Demo For Simple Accordion Menu with CSS3 Transitions
Untitled Document
Demo For Simple Accordion Menu with CSS3 Transitions
Untitled Document
   

สมาชิกสภา


   
   

นายศรีเนตร  มาปิ๊ก
ประธานสภาอบต.ตุยง

   
         
   

นายมูฮัมหมัดฮาริส  ยุน
รองประธานสภาอบต.ตุยง

   
         
   

ส.ต.ท.โกศล  ปานถาวร
เลขานุการสภาอบต.ตุยง

   
         

นายตอเละ ยูโซะ
ส.อบต. ม.1 

     

ส.อบต. ม.1

         

นายการียา   หะยีตาเยะ
ส.อบต. ม.2   

     

นายสการียา   มามะ
    ส.อบต. ม.2

         

นายเอกรินทร์  สุวรรณ์
    ส.อบต. ม.3

     

นายไพรัช  ธรรมสโร
ส.อบต. ม.3

         

นายสะอาด  เปาะกา 
ส.อบต. ม.4

     

นายแวอาแซ    ตูแวบีรู
    ส.อบต. ม.5

         

นายมหามัดราวี  สะนิ 
   ส.อบต. ม.5

     

นายเจะอูมา  มามะ
ส.อบต. ม.6

         

นายอิสมาน  มะลี 
 ส.อบต. ม.6

     

นายแวอาแซ  แวดาแม
ส.อบต. ม.7

         

นายรอมหลี    ดามิ    
      ส.อบต. ม.7       

     

นายเจะอาแซ  มามะ
    ส.อบต. ม.8