การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาอาชีพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต และเข้าถึงการบริการ

Demo For Simple Accordion Menu with CSS3 Transitions
Untitled Document
Demo For Simple Accordion Menu with CSS3 Transitions
Untitled Document

โครงสร้างส่วนราชการ

   
   

ส.ต.ท.โกศล  ปานถาวร
ปลัดอบต.ตุยง

   
   


   
 

นางสาวชุติมา เหล็กเกิดผล
รองปลัดอบต.ตุยง

 
 

 

     
    

นางวรรณิดา  บากา
ผู้อำนวยการกองคลัง  

นางสาวสุพิชญา   สวนแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด

 

   

 

   
 

นางยามีล๊ะ   แวนาแว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา   

 

 นายแวอูเซ็ง  แวสาและ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

         
 

นายกูฮัยมิน   กูจิ    
ผู้อำนวยการกองช่าง  

 

นางสาวชุติมา   เหล็กเกิดผล
รองปลัดอบต.ตุยง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร