การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาอาชีพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต และเข้าถึงการบริการ

Demo For Simple Accordion Menu with CSS3 Transitions
Untitled Document
Demo For Simple Accordion Menu with CSS3 Transitions
Untitled Document

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

นายแวอูเซ็ง   แวสาและ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
     
 

- ว่าง –
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

 

 

   

นางฮัสนะห์  หะยีมะแซ
พนักงานจ้างทั่วไป     

 

นายสะมะแอ  บือราเฮง
พนักงานขับรถยนต์

     

นายอับดุลวาฮัม   แวดือราเฮง
พนักงานเก็บขยะ

 

นายสมาแอ   มามะ
พนักงานเก็บขยะ

     

นายมะ   มามะ        
พนักงานเก็บขยะ       

 

นายมะดารี   เจะมะ
พนักงานเก็บขยะ