การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาอาชีพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต และเข้าถึงการบริการ

Demo For Simple Accordion Menu with CSS3 Transitions
Untitled Document
Demo For Simple Accordion Menu with CSS3 Transitions
Untitled Document

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลตุยง

การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาอาชีพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ยกระดับคุณภาพชีวิต   และเข้าถึงการบริการ

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1.ส่งเสริมเกษตรกรให้ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทำการเกษตรแบบทฤษฏีใหม
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
3. ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
4. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีสุขภาพอนามัยที่ดีและบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
6. พัฒนาและปรับปรุงรักษาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน