การเกษตรก้าวหน้า พัฒนาอาชีพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต และเข้าถึงการบริการ

Demo For Simple Accordion Menu with CSS3 Transitions
Untitled Document
Demo For Simple Accordion Menu with CSS3 Transitions
Untitled Document

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน ประกอบด้วย 6 แนวทาง
1.1 ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์ตามแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่สู่นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
1.3 ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ
1.4 ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น
1.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีตลาดกลางจำหน่ายสินค้า
1.7 พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ ประกอบด้วย 12 แนวทาง
2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบและ นอกระบบทุกระดับ
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสถานศึกษา ศาสนสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
2.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยาวชนได้มีส่วนร่วมในด้านการแสดงออกด้านความคิดและมีนิสัยรักในการเรียน
2.6 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณธรรมนำความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน
2.7 ส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีต่าง ๆ
2.8 ส่งเสริมบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนและสถาบันครอบครัว
2.10 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการคุ้มครองเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนโดยทั่วไป
2.11 ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดตลอดถึงการบำบัดฟื้นฟูทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ติดยาเสพติด
2.12 ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
2.13 ส่งเสริมการสร้างสุขภาพตามวิถีชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย 3 แนวทาง
3.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา การออกกำลังการและกิจกรรมนันทนาการ
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการกีฬา สู่ความเป็นเลิศ
3.3 ส่งเสริมสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงสนามกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการที่ดี ประกอบด้วย 5 แนวทาง
4.1 ส่งเสริมสวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร
4.2 พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ และพัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน
4.4 พัฒนาและสร้างระบบการให้การบริการที่ทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4.5 ปรับปรุงแบบการทำงาน อำนวยความสะดวก ลดขั้นตอนกระบวนการทำงาน
4.6 พัฒนาส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การดำเนินงานขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ประกอบด้วย 4 แนวทาง

5.1 ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บำรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบระบายน้ำ ระบบชลประทานขนาดเล็กและท่าเทียบเรือ
5.3 จัดให้มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
5.4 ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคและระบบประปา
5.5 จัดทำผังเมืองและผังตำบล

ยุทธศาสตร์ที่ 6 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 5 แนวทาง
6.1 คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
6.3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
6.4 จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย
6.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการจัดการและป้องกันภัยพิบัติ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ส่งแสริมการรักษาความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข ประกอบด้วย 2 แนวทาง
7.1 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
7.3 ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น