แบบประเมินผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลตุยง

   
  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
  เพศ          
               
  อายุ
         
               
  ระดับการศึกษาสูงสุด         
               
  สถานะภาพ

         
   
  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์
    รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. การลดพลังงาน (ไฟฟ้า)
2. มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
3. การประหยัดงบประมาณ
4. การกำกับดูแลการทุจริต
5. ภาวะผู้นำ
6. ระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อบริหารงานขององค์การ
7. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ
8. การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในองค์การ
9. การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา
10. การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (Integration)